Warunki przyjęcia

1. Prawo do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu ani której nie można zapewnić opieki w miejscu dotychczasowego zamieszkania.

2. Osoba ubiegająca się o skierowanie do domu pomocy składa pisemny wniosek do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania. Za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może złożyć inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej.

3. Osoba ubiegająca się o skierowanie do domu pomocy społecznej do wniosku powinna załączyć m.in. decyzje ustalające odpowiednio zasiłki, wysokość renty lub emerytury, oświadczenie o wysokości swoich dochodów, małżonków, zstępnych przed wstępnymi i innych mających wpływ na ustalenie opłaty za pobyt w domu.

4. Kierownik ośrodka pomocy społecznej wydaje decyzję o skierowanie do domu pomocy społecznej i ustaleniu opłaty za pobyt w domu, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

5. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce na podstawie przedłożonej dokumentacji przez ośrodek pomocy społecznej.

6. Koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach w 2024 r. wynosi 6 177,87 zł zł miesięcznie i jest każdego roku weryfikowany.

7. Opłatę za pobyt w domu ponosi:

  • mieszkaniec domu w wysokości nie większej niż 70% swojego dochodu,
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi w przypadku, gdy dochód osoby ubiegającej się nie pokrywa miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca,\
  • gmina z której osoba została skierowana do domu, gdy dochody mieszkańca domu, jego małżonka, zstępnych przed wstępnymi nie pokrywa miesięcznego kosztu utrzymania w domu.

Dodatkowe informacje można uzyskać od pracownika socjalnego naszego Domu pod numerem telefonu:  12 250 76 77.